12...678910مجموع 199 مقاله

بهینه‌‌سازی شرایط عملکرد ایستگاه‌های تقویت فشار در خطوط لوله گاز طبیعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی ژانگستروم نیروگاهی و بهینه‌سازی آن به کمک الگوریتم ژنتیک

Thermodynamic Modeling & Optimization of Heat Recovery Steam Generator

عنوان پيش‌بينی تأثير خنک‌کاری تراکم مرطوب و مدلسازی ترموديناميکی خنک‌کاری مه‌گون (فاگ)، در اف

Techno-Economic analysis of managing/reducing the fuel consumption in industrial power generators in

Economic Assessment of Replacing the Current Running Industrial Burners with High-Efficiency Burners

The effect of key parameters on the performance of a thermal power plant (Energy and exergy analysis

Optimal Design and Thermodynamic Modeling of CGAM Problem in a CHP Plant Using a Genetic Algorithm (

Exergy and Exergoeconomic Optimization of a Gas Turbine Combined Heat and Power System Using Evoluti

Performance analysis and Optimal Design of a Gas Turbine Power Plant with Preheater in Combined Cycl

بهینه‌سازی فنی- اقتصادی مبادله‌کن گرمای فشرده و تخمین پارامترهای بهینه با استفاده از شبکه‌های عصبی

مدل‌سازی ترمودینامیکی و تحلیل اگزرژی پمپ حرارتی جذبی یک اثره و دو اثره لیتیم برماید و آب

امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی طرح جایگزینی مشعل‌های صنعتی با راندمان بالا در 30 گروه صنعتی کشور

بهینه‌سازی عملکرد مبدل حرارتی فشرده بستر ثابت جهت کاربرد تهویه مطبوع به کمک الگوریتم ژنتیک

بررسی کارایی و راندمان سیستم سرمایش دسیکنت مایع و امکان‌سنجی آن در ایران

بازیابی حرارت در سیستم‌های تهویه مطبوع در حالت سرمایش و گرمایش با بکارگیری مبدل لوله گرمایی

مدل‌سازی و بررسی عملکرد سیستم‌های پمپ حرارتی گازسوز

سرمایش هوای داخل کابین خودرو با استفاده از سیستم تهویه خودرو

مدل‌سازی و بهینه‌سازی فنی و اقتصادی پمپ گرمایی با مبدل زمینی افقی

بررسی اثر پیش گرمایش هوای ورودی در افزایش راندمان مشعل‌های خانگی مورد استفاده در گرمایش ساختمان

12...678910مجموع 199 مقاله

سمینارها و همایش ها

COP 21

Paris_COP21

آمار